Vereinsmeisterschaft 2018 Detail

Meisterschaft 2018

Meisterschaft 2018

Toni Shirts Team!
Meisterschaft 2018
Wels
21.03.2018
Wels
21.03.2018
Melk
04.05.2018
Melk
04.05.2018
Ampfing
15.07.2018
Ampfing
15.07.2018
Gunskirchen 19.08.2018 Gunskirchen
19.08.2018
Ampfing
30.09.2018
Ampfing
30.09.2018
Marktl
02.12.2018
Marktl
02.12.2018
Rang Fahrer Gesamt Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus Rang Punkte Bonus
1 Heidenberger Wolfram 176 1 20 1 3 13   3 13   3 13 1 2 16   1 20   2 16   4 10   2 16 1 2 16 1 1 20 1 1 20 1
2 Kirner Andi 160 4 10   5 7   1 20 1 1 20   1 20 1 2 16 1 1 20 1 2 16 1 3 13   3 13   5 7   5 7  
3 Schinnerl Harry 152 5 7   1 20 1 2 16   2 16   5 7   3 13   4 10   1 20   1 20   5 7   2 16   3 13  
4 Burgstaller Konrad 122 3 13   1 20 1 1 20 1 6 5   4 10   5 7   3 13   5 7   4 10   4 10   4 10   6 5  
5 Riedl Stefan 116 3 13   2 16   5 7   4 10   3 13   6 5   5 7   3 13   5 7   1 20   6 5   4 10  
6 Fuchs Freddy 108 6 5   2 16                           1 20 1 5 7   3 13   2 16 1 3 13   2 16  
7 Lindlbauer Erwin 83 2 16   5 7                   3 13   2 16 1 2 16 1 3 13          
8 Olah Peter 70 4 10   4 10   4 10   1 20               4 10   4 10                          
9 Feischl Lisa 67 2 16   4 10   6 5   5 7           2 16   3 13                  
10 Mayr Gerhard 55 5 7         6 5   3 13 1 6 5   7 3   5 7         5 7   5 7              
11 Freymüller Christian 46         2 16   4 10               1 20                  
12 Hochreiner Johannes 36 6 5   3 13   3 13   6 5                                                  
13 Auer Charly 33                 7 3   4 10           4 10   4 10          
14 Erbler Christian 17             4 10   5 7                                                  
15 Kalcher Thomas 7             5 7                                                        

News Flash: Latest

Die Vereinsmeisterschaft 2019 brachte den ersten 3-fachen Vereinsmeister - Wolfram Heidenberger.

Suche